Association for Catholic Health Workers

Chair: Joseph Phan Văn Dũng

Director of Spirituality: Fr. John the Baptist Phương Đình Toại